-عجب روز سختی بود
کاپیتان‌ تازه ساعت ۳صبحه!

فحش دمخور برای فردی که ۱۵۰ بطری روغن احتکار کرده چیه؟

بسیار جالب.خب
بریم تنظیمات اپ رو انگولک کنیم.

Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.