نفر اول روی لینکدین یک مطلب فارسی نوشته.
نفر دوم که ایرانی هم هست انگلیسی جواب داده.

یعنی چی؟

Follow

@ahangarha
I can't understand this, please explain in English.

@Parsa You are super professional, super interntional, super khafan. You are not an ommols. 😎

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.