کسی برای ورود ما به خیار داستان بوق نزد :cig:

شرق بنفشه ، داستان اول : ذبیح و ارغوان. یکی از قشنگ ترین داستان ها .
جرات ادبی نویسنده خیلی بزرگ بوده! که همچین چیزی نوشته
نویسنده : شهریار مندنی پور

Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.