خسته نمی‌شید این قدر گه می‌خورید؟ حالا خستگی هیچی، برای سلامتی خودتون هم ضرر داره، نکنید.

سلامتی همه قزوینیا بیب‌بیب @mehran

arian boosted

اگر کسی را می‌شناسید که به پیاده‌سازی/مدیریت سیستم‌های پیچیده یا جهانی علاقه داره، تگ کنید که دنبال کنم 😁

arian boosted

اگر تو این شرکت‌های زیرساخت یا مرتبط به زیرساخت کار می‌کنید، کسی از شما انتظار قربانی شدن و اسنودن بازی نداره، ولی حداقل بیاید ناشناس بگید که دارن چه گوهی میخورن اینا، چه غلطی دارن می‌کنن تو زیرساخت ارتباطی کشور

Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.