بذارید اعتراف کنم گولدن‌دیکت خیلی خفنه
آه

@cleopatra
اینو که خودمم فهمیده بودم. منظورم این بود که خواص و مزیت‌هاش چیه به نسبت باقی دیکشنری‌ها که این‌جوری ازش تعریف می‌کنی :))

@plodder
منم تعجب کردم چرا پرسیدین چی هست:))

من مقایسه نکردم با چیزی راستش. این تنها گزینه‌ است برام و کارم رو حسابی راه انداخت. البته صوتیش رو نتونستم راه بندازم.

روی ویندوز خود بابیلون بود و دوسش نداشتم.

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.