شلغم دارم. :frown: 

که «شل» آن خوانده نمی‌شود.

@ebi
اگه این بومرجوک نیست من نمی‌دونم چی هست دیگه.

Follow

@alirezahayati
بومر همه را به کیش خود پندارد.

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.