من ریدم تو روزی که با کلاس ۸ صبح و امتحان ۹ صبح شروع بشه. :crying:

Follow

بر طبل شادانه بکوب. امتحان خوب بود. :louis_toots_too:

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.