از کجا می‌تونم آدمایی پیدا کنم که باهاشون جبر خطی و مکانیک کلاسیک و... بخونم؟

@ebi
دانشگاه نمی‌رم. کسایی که دانشگاه میرن هم با برنامهٔ درسی خودشون پیش میرن.

Follow

@jmilo14
مهم نیست. برو دانشگاه اونجا آدمایی رو پیدا می‌کنی که علاقه به این مباحث داشته باشن.

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.