داخل یکی از فرودگاه‌های کره شمالی

چیزی که سفارش میدی vs چیزی که تحویل می‌گیری.

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.