یه اینجور چیزی می‌خواستم بنویسم اما این خیلی بهتر و شیواتر نوشته. استفاده کنید:
blog.replit.com/nix-vs-docker

@cleopatra
فکر کنم بخاطر رشد نمایی جمعیت توی این چند سال اخیره.

با این نقاش مبتنی بر AI، ایران رو کشیدم!
app.wombo.art/

@Ali
با افزونه Stylish نمیشه یدونه custom CSS بهش داد و توش فونتش رو بزرگ‌تر کرد؟

به ازای هر آدم زنده، ۱۵ آدم مرده وجود داره؟

نظر توروالدز درمورد line breaks کد. lkml.org/lkml/2020/5/29/1038
نظر شما چیست؟

@alee_rezaa
یکی از استادهای من بهش می‌گفت «خی» نمی‌دونم درست هست یا نه.

امروز تمام انرژیم رو مجید گرفت. خدا خیرش نده.

@Parsarch
نهههه نهه این کارو نکن. با هر شل جدید neofetch باز نکن :((((

@Mmdreza
مخلصم. آهان راستی میگن زیتل توی تهران و کرج خوبه. اگر دیدی خیلی اذیت کرد اونم می‌خوای یه نگاهی بنداز:
zi-tel.com

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.