اگه ما فقط پنجاه سال دیرتر به دنیا میومدیم این همه مشکل کسشر نداشتیم.

Follow

@sewomi
و کلی مشکل مزخرف دیگر داشتیم :cate:

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.