Follow

یک مشکلی که فارسی نوشتن در ویرایشگر l3afpad داشت این بود که نوار پیمایش روی نوشته می‌افتاد.
این رو برطرفش کردم. پس از فورک من استفاده کنید که مناسب زبان فارسی است!
github.com/ekm507/l3afpad

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.