من ریدم تو روزی که با کلاس ۸ صبح و امتحان ۹ صبح شروع بشه. :crying:

@ebi کلاس ۸ صبی که استادش نیاد چی :')

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.