Follow

می‌خوام بچه‌ها بلاگ بنویسند. به ۵ نفر می‌خوام نفری ۵ دلار بدم به شرط این که یه بلاگ مربوط به برنامه‌نویسی یا دواپس منتشر کنند. باید به فارسی و انگلیسی بنویسند. می‌تونه هر چیزی باشه. هر ماه این کار رو می‌کنم. 🤞 📝

Sign in to participate in the conversation
Khiar

شما هم می‌توانید خیار باشید.