Follow

امروز باید یه ویدئو ضبط کنم از یه ارائه برای یه کنفرانس. می‌تونم در مورد این موضوع بیشتر از نیم ساعت حرف بزنم، ولی فقط ۵ دقیقه وقت دارم. خوبه که انگلیسی رو می‌تونم تند حرف بزنم. 😅

این بار اول من میشه که توی کنفرانس ارائه دادم. 😬

@mark
نگران نباش می‌ترکونی ارائه رو. :cool_doge:

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.