من دوست دارم به بقیه الهام و انگیزه بدم، ولی نه با چرت و پرت گفتن. امشب که دراز کشیدم توی تختم، داشتم به این فکر میکردم که چه کارهایی می‌تونم بکنم که یه تأثیر مثبت روی جامعه IT فارسی زبان داشته باشم. کلی ایده دارم ولی نمیدونم چه کار کنم. و آخرش به این فکر میکنم که آیا اصلاً ارزشش رو داره؟ واقعاً به چیزهای عجیب فکر میکنم وقتی که تنهام.

Follow

الان که بیشتر بهش فکر میکنم، شاید این طرز فکرم یکم نارسیسیسم (narcissism) باشه.

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.