صبحمون رو با یه ویدئوی تاثیرگذار از متین دوحنجره که قراره رو دست استاد ملکی بلند شه شروع می‌کنیم.

@mohammad
این چی بود؟ فیلم بود؟ تیزر بود؟

Follow

@arh
حیاتی! این خورشید شکوفا، این تحول نوین در صنعت بازیگری، این سوپراستار نوشکفته، این فوارهٔ استعداد رو می‌بینی و گیر دادی به هکسرهٔ طرف؟ حسودی نکن مرد.

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.