Follow

سلام عزیزان شب بخیر
امروز مشغله های زیادی داشتم
توفیق خواندن بوق هایتان را نداشتم
انشالا در اسرع وقت بر این عمل فائق خواهم آمد.
امیدوارم پوزش بنده را بپذیرید.
دوست دار شما

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.