یکی که پول براش با یونجه فرق نداشته باشه چیه؟ همونم نداریم.

آماده‌سازی در پنج دقیقه و با کم‌ترین امکانات

Show thread

وضعیت دانشجوهای ورودی ۹۹ و ۰۰

طرز فکرو ببین توروخدا. «افغانستان امن‌ترین ۶ ماه تاریخش را سپری کرد»! دیگه ببخشید که تروریست‌هایی به قدرت رسیده‌ن خودشون برای حکومت خودشون بمب‌گذاری نمی‌کنن علیز جون :)))))

چه نشسته‌اید که سیاره‌مو کشف کردن

چند ماه وقت و هزاران عکس برای مرحوم دل‌ها

بعضی از آخرین توییت‌ها ترسناکن. امیدوارم حالش خوب باشه.

بفرما دیگه ما از کاربران نی‌نی‌سایت که بالاتر نیستیم

بوق‌های شیطانی دیگه چیه؟ حاج آقا ماستادون دارن؟ کدومتونین؟

Show older
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.