سلام و صبح بخیر به دوستان ماستودونی!
وحید هستم از خیارستان 😎

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.