افزایش عمر باتری لپ‌تاپ در گنو/لینوکس:
🔋

zmim.ir/tlp/

@mz
عالی بود. سپاس 💐

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.