خوبی ماستودون اینه که جوگیر بی‌فکر توش کمه و می‌تونی بگی این طرح «#نخریم تا بگندد» هیچ فایده‌ای نداره!

@danialbehzadi
مثل خودرو که نخریدیم و حالا باید براش تو قرعه کشی شرکت کنیم 😄

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.