خوبی ماستودون اینه که جوگیر بی‌فکر توش کمه و می‌تونی بگی این طرح «#نخریم تا بگندد» هیچ فایده‌ای نداره!

@danialbehzadi
تو توییتر هم حرف غالب همینه ولی

@sewomi @danialbehzadi
این که نخریم تا بگنده که شعار مزخرفیه. ولی هجوم بردن و صف کشیدنم دیگه خیلی رویکرد تخمی ای هست.

Sign in to participate in the conversation
Khiar

Khiar is a Mastodon instance for Farsi/English speakers

خیار یک نمونه ماستودون برای فارسی/انگلیسی‌زبانان است.